Search Close Search
Search Close Search
Page Menu

Publications 2015

Lian He, Yuanwei Zhang, Guolin Ma, Peng Tan, Zhanjun Li, Shengbing Zhang, Xiang Wu, Ji Jing, Shaohai Fang, Lijuan Zhou, Youjun Wang, Yun Huang, Patrick Hogan, Gang Han*, Yubin Zhou* (*Corresponding Authors).
Near-infrared photoactivatable control of Ca2+ signaling and optogenetic immunomodulation.
eLife 2015;4:e10024. 2015.


Zhanjun Li,Yuanwei Zhang, Hieu La,Richard Zhu,Ghida El-Banna ,Yuzou Wei ,Gang Han .
Upconverting NIR Photons for Bioimaging.
Nanomaterials. 2015; 4(5):2148-2168.


Wu X, Lee H, Bilsel O, Zhang Y, Li Z, Chen T, Liu Y, Duan C, Shen J, Punjabi A, Han G.
Tailoring dye-sensitized upconversion nanoparticle excitation bands towards excitation wavelength selective imaging. Nanoscale.
( YR 2015 hot article) 2015; 7(44):18424-8.

Tailoring dye-sensitized upconversion nanoparticle excitation bands towards excitation wavelength selective imaging


Chen G, Damasco J, Qiu H, Shao W, Ohulchanskyy TY, Valiev RR, Wu X, Han G, Wang Y, Yang C, Ågren H, Prasad PN.
Energy-Cascaded Upconversion in an Organic Dye-Sensitized Core/Shell Fluoride Nanocrystal.
Nano Lett. 2015; 15(11):7400-7.

Energy-Cascaded Upconversion in an Organic Dye-Sensitized Core/Shell Fluoride Nanocrystal


Zhanjun Li, Yuanwei Zhang, Xiang Wu, Ling Huang, Dongsheng Li, Wei Fan,Gang Han.
Direct Aqueous-Phase Synthesis of Sub-10 nm "Luminous Pearls" with Enhanced in Vivo Renewable Near-Infrared Persistent Luminescence. 
(In press) (Selected as ACS Editors' Choice Article and JACS Spotlight Article). Journal of the American Chemical Society. 2015; 137(16): 5304-7.

Direct Aqueous-Phase Synthesis of Sub-10 nm “Luminous Pearls” with Enhanced in Vivo Renewable Near-Infrared Persistent Luminescence


Zhanjun Li, Yuanwei Zhang, Xiang Wu, Xiaoqiong Wu, Rohit Maudgal, Hongwu Zhang and Gang Han.
In Vivo Repeatedly Charging Near-Infrared-Emitting Mesoporous SiO2/ZnGa2O4:Cr3+ Persistent Luminescence Nanocomposites. 
(Cover feature). Advanced Science. 2015; 2(3):1500001.

In Vivo Repeatedly Charging Near‐Infrared‐Emitting Mesoporous SiO2/ZnGa2O4:Cr3+ Persistent Luminescence Nanocomposites


Bogdanov AA, Gupta S, Koshkina N, Corr SJ, Zhang S, Curley SA, Han G.
Gold Nanoparticles Stabilized with MPEG-Grafted Poly(l-lysine): in Vitro and in Vivo Evaluation of a Potential Theranostic Agent.
Bioconjug Chem. 2015; 26(1):39-50.

Tailoring dye-sensitized upconversion nanoparticle excitation bands towards excitation wavelength selective imaging


Wu X, Chen G, Shen J, Li Z, Zhang Y, Han G.
Upconversion nanoparticles: a versatile solution to multiscale biological imaging.
Bioconjug Chem. 2015; 26(2): 166-75.

Upconversion nanoparticles: a versatile solution to multiscale biological imaging