Search Close Search
Search Close Search
Page Menu

Vietnamese

Vietnamese is a language that uses a variety of personal pronouns as demonstrated below.

Hello. My name is [__________].

Hello. My name is [__________].
Xin chào. Tôi tên là [name].
sin chou. toh ten lah [name].

I'm a medical student.

I'm a medical student.
Tôi là sinh viên y khoa.
toi lah shin veen ee hwah.

I'm a doctor.

I'm a doctor.
Tôi là bác sỹ.
toi lah bahk shey.

I'm a nursing student.

I'm a nursing student.
Tôi là học sinh điều dưỡng.
toi lah howp shin doo yoong.

I'm a nurse.

I'm a nurse.
Tôi là điều dưỡng.
toi lah doo yoong.

I'm a healthcare professional.

I'm a healthcare professional.
Tôi là nhân viên y tế.
toi lah nyuhng veen ee tey.

Nice to meet you. (speaking to older male)

Nice to meet you. (speaking to older male)
Tôi rất vui được gặp ông ngày hôm nay.
toi ruhk vooee duhk gahp uhm ney hohm nahy.

Nice to meet you. (speaking to older female)

Nice to meet you. (speaking to older female)
Tôi rất vui được gặp bà ngày hôm nay.
toi ruhk vooee duhk gahp bah ney hohm nahy.

Nice to meet you. (speaking to younger male)

Nice to meet you. (speaking to younger male)
Tôi rất vui được gặp anh ngày hôm nay.
toi ruhk vooee duhk gahp uhn ney hohm nahy.

Nice to meet you. (speaking to younger female)

Nice to meet you. (speaking to younger female)
Tôi rất vui được gặp chị ngày hôm nay.
toi ruhk vooee duhk gahp gey ney hohm nahy.

We're here to help you. (speaking to older male)

We're here to help you. (speaking to older male)
Chúng tôi có mặt ở đây để giúp ông.
choom toi kaw mot uh dey dey yoop uhm.

We're here to help you. (speaking to older female)

We're here to help you. (speaking to older female)
Chúng tôi có mặt ở đây để giúp bà.
choom toi kaw mot uh dey dey yoop bah.

We're here to help you. (speaking to younger male)

We're here to help you. (speaking to younger male)
Chúng tôi có mặt ở đây để giúp anh.
choom toi kaw mot uh dey dey yoop uhn.

We're here to help you. (speaking to younger female)

We're here to help you. (speaking to younger female)
Chúng tôi có mặt ở đây để giúp chị.
choom toi kaw mot uh dey dey yoop gey.

One moment, I will get an interpreter.

One moment, I will get an interpreter.
Xin đợi một chút, tôi sẽ mời một thông dịch viên.
sin dey muh choo, toi shen moi muh poun yeh veen.

Sorry, I don't speak Vietnamese.

Sorry, I don't speak Vietnamese.
Rất tiếc là tôi không nói được tiếng việt.
shrook teyk lah toi hohm lahy dook ting vey.

I hope you feel better. (speaking to older male)

I hope you feel better. (speaking to older male)
Tôi mong rằng ông mau khoẻ.
toi muhng ruhng uhm mou hweyah.

I hope you feel better. (speaking to older female)

I hope you feel better. (speaking to older female)
Tôi mong rằng bà mau khoẻ.
toi muhng ruhng bah mou hweyah.

I hope you feel better. (speaking to younger male)

I hope you feel better. (speaking to younger male)
Tôi mong rằng anh mau khoẻ.
toi muhng ruhng uhn mou hweyah.

I hope you feel better. (speaking to younger female)

I hope you feel better. (speaking to younger female)
Tôi mong rằng chị mau khoẻ.
toi muhng ruhng gey mou hweyah.

Goodbye.

Goodbye.
Tạm biệt.
tahm bey.